Ogólne Warunki Sprzedaży OWS

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

ALUCROM Sp. z o.o.

OWS[pdf]


I. Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS, określają zasady realizacji zamówień, zwanych dalej ZAMÓWIENIAMI lub ZLECENIAMI przez Alucrom Sp. z o.o., zwaną dalej ALUCROM lub WYKONAWCĄ i stanowią integralną część wszystkich umów o wykonanie zamówień zawieranych przez Spółkę, o ile Strony nie wyraziły pisemnie wyraźnie odmiennych postanowień.

2. Ogólne Warunki Sprzedaży podawane są do wiadomości Zamawiającego najpóźniej wraz z ofertą cenową Alucrom.

3. Zwrotne przesłanie przez Zamawiającego zamówienia lub potwierdzenia przesłanego przez Alucrom potwierdzenia zamówienia oznacza akceptację OWS jako integralnej części umowy między Stronami. Jeżeli Zamawiający pozostaje w stałych kontaktach handlowych z Alucrom Sp. z o.o., przyjęcie przez niego Ogólnych Warunków Sprzedaży przy jednym zamówieniu, uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień.

4. Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) Zamawiającego mogą znaleźć zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszych OWS.

II. Realizacja zamówienia, odbiór i reklamacje.

1. Zlecenie realizowane jest na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego u Wykonawcy. Zamówienie może być złożone w formie pisemnej, lub e-mailowej. Podane formy dotyczą również pozostałej wymiany pism przez Strony, chyba, że dalsze postanowienia OWS stanowią inaczej. W ślad za zamówieniem Zamawiający zobowiązany jest przesłać niezwłocznie kopie niżej wymienionych dokumentów, potwierdzonych za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentacji Zamawiającego:

a) odpisu z KRS albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie starszego niż 3 miesiące,

b) zawiadomienia GUS o nadaniu nr REGON,

c) zaświadczenia o nadaniu NIP,

d) zaświadczenia o nadaniu NIP UE (o ile ma zastosowanie),

e) w przypadku osób fizycznych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – kopii dowodu osobistego.

Otrzymanie tych dokumentów jest warunkiem potwierdzenia przez Alucrom zamówienia. Jeżeli wykonanie usługi odbywa się na warunkach 100% przedpłaty lub za gotówkę, dokumenty wymienione powyżej nie są wymagane. Jeżeli Zamawiający pozostaje w stałych kontaktach handlowych z Alucrom Sp. z o.o. każdorazowe przesyłanie wyżej wymienionych dokumentów również nie jest wymagane. Alucrom dołoży wszelkich starań, aby wykonanie usługi odbyło się w terminie zapisanym na ofercie handlowej lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Termin ten nie jest gwarantowany Umową, a także nie stanowi jej istoty. Wykonanie usługi po dacie wyznaczonej przez dokument umowny nie stanowi naruszenia Umowy. Alucrom nie ponosi odpowiedzialności za koszty, wydatki, straty lub szkody poniesione w wyniku opóźnienia dostawy, a Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub odszkodowania, chyba że strony poczynią inne jednoznaczne ustalenia w formie pisemnej. W takim przypadku Alucrom, z wyłączeniem innych odszkodowań, zapłaci uzgodnioną kwotę tytułem odszkodowania umownego.

2. W zamówieniu należy podać: dokładną nazwę /firmę/, adres i NIP Zamawiającego, dokładnie opisać przedmiot zamówienia oraz ilość zamawianych jednostek według zlecenia, ewentualnie wskazać miejsce dostawy, o ile Zamawiający korzysta z transportu Wykonawcy. Należy również powołać się na numer oferty wysłanej przez Alucrom. W celu lepszego zobrazowania wymagań Zamawiającego, wskazane jest dołączenie do zamówienia odpowiednich rysunków. Pod zamówieniem i rysunkami składają podpisy osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego, umieszczając również pieczątkę firmową.

3. Cena za realizowane zlecenie jak i pozostałe warunki technologiczno-logistyczne wykonania usługi określone są na podstawie aktualnej oferty Alucrom, biorąc pod uwagę indywidualne ustalenia z Zamawiającym. W potwierdzeniu zamówienia (jeśli jest wymagane), przekazywanym Zamawiającemu w formie pisemnej lub mailowej, Alucrom potwierdza ilość zamówionych elementów oraz wskazuje cenę zamówienia /netto/, uzgodnione przez strony warunki płatności /forma, termin/, okres gwarancji, ewentualnie miejsce i termin dostawy oraz koszt transportu, potwierdzając tym samym zgodność zamówienia z ofertą handlową. Strony dopuszczają możliwość przesłania potwierdzenia zamówienia e-mailem.

4. Odbiór polakierowanych elementów, po wykonanej usłudze, następuje w miejscu ustalonym przez strony: loco lakiernia Alucrom lub loco miejsce wskazane przez Zamawiającego transportem Wykonawcy.

5. W przypadku odbioru polakierowanych elementów, po wykonanej usłudze, z lakierni Alucrom własnym transportem Zamawiającego, konieczne jest przesłanie pocztą, lub e-mailem upoważnienia ze wskazaniem osoby dokonującej odbioru /imię i nazwisko/. Strony dopuszczają możliwość przedstawienia upoważnienia przez osobę upoważnioną bezpośrednio przy odbiorze towaru. Załadunek środka transportu Zamawiającego możliwy jest w miejscu odbioru do godz. 14.00 we wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem, sobót i niedziel oraz świąt, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

6. W przypadku dostawy polakierowanych elementów, po wykonanej usłudze, środkami transportu Alucrom, Zamawiający dokładnie wskazuje jej miejsce, szczegółowo je opisując oraz ustala z Wykonawcą datę dostawy i wskazuje osobę upoważnioną do odbioru podając jej numer telefonu. Rozładunek elementów następuje staraniem, na koszt i odpowiedzialność Zamawiającego. Cena, oferta dostawy towaru przez Alucrom jest ważna dla miejsc dostawy bez utrudnień ani ograniczeń ruchu samochodów ciężarowych o ładowności do 24 ton po drogach twardych.

7. Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba, akceptuje na dokumencie WZ odbiór ilościowy polakierowanych elementów i ich zgodność z zamówieniem i przesłanym potwierdzeniem zamówienia oraz podaje: datę i godzinę odbioru, imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej i przystawia pieczątkę firmową. Stwierdzenie braków ilościowych wymaga pisemnego potwierdzenia powyższego na dokumencie WZ przez przedstawiciela Alucrom w przypadku odbioru loco Wykonawca, lub osoby transportującej, przy odbiorze loco miejsce wskazane przez Zamawiającego. Reklamacje ilościowe powinny być składane w ciągu 2 dni od daty otrzymania polakierowanych detali. Nie zamieszczenie stwierdzenia braków ilościowych na dokumencie WZ wyklucza możliwość składania reklamacji w tym zakresie.

8. Odbiór jakościowy przez Zamawiającego (ewentualne uszkodzenia mechaniczne, wystąpienie korozji lub wad powłoki lakierniczej: uszkodzeń, przebarwień, różnic kolorystycznych) następuje nie później niż w terminie 24 godzin od potwierdzonego terminu odbioru loco wskazane miejsce odbioru. Po tym terminie reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, wystąpień korozji lub wad powłoki lakierniczej nie będą uwzględniane. Reklamacja, dla swej ważności wymaga formy pisemnej. Strony dopuszczają możliwość przesłania reklamacji e-mailem, powyższe wymaga jednak pisemnego potwierdzenia w terminie 3 dni od daty nadania e-maila przez Zamawiającego. Zamawiający traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku dokonania napraw lub częściowego usunięcia powłoki lakierniczej bez powiadomienia i pisemnej zgody Alucrom. Gwarancji nie podlegają usterki, wady i uszkodzenia będące następstwem zdarzeń losowych, uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwej eksploatacji czy konserwacji, samowolnych napraw lub przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie, w szczególności gwarancja nie obejmuje wad w postaci korozji będących następstwem oddziaływania niewłaściwego środowiska na towar.

9. Alucrom przystępuje niezwłocznie do rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego w tej sprawie. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Zamawiający jest obowiązany do przechowywania polakierowanych elementów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie lub powstanie strat jakościowych.

10. Alucrom nie odpowiada za nieodpowiednią/wadliwą powłokę lakierniczą, powstałą z tytułu przesłania przez Zamawiającego błędnej specyfikacji lakierniczej.

11. W przypadku zaistnienia zaległości płatniczych przez Zamawiającego, Alucrom ma prawo wstrzymania się z realizacją zamówienia do czasu spłaty zaległych zobowiązań wraz z odsetkami, pomimo wysłania oferty i jej przyjęcia lub potwierdzenia zamówienia.

12. Alucrom ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku pogorszenia się sytuacji ekonomicznej Zamawiającego, stanowiącej zagrożenie jego wypłacalności.

13. Strony wyłączają rękojmię na podstawie art. 558 § 1 kc.

III. Siła wyższa

1. Alucrom nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość wykonania zamówienia na skutek siły wyższej. Alucrom zawiadomi niezwłocznie w formie pisemnej Zamawiającego o przeszkodach powstałych na skutek siły wyższej uniemożliwiających wykonanie lub terminowe wykonanie zobowiązania/usługi. Strony dopuszczają możliwość przesłania informacji w tej sprawie e-mailem, powyższe wymaga jednak pisemnego potwierdzenia w terminie 3 dni od daty wysłania e-maila przez Alucrom.

2. Zamawiającemu nie przysługują w stosunku do Alucrom żadne roszczenia z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania zamówienia na skutek zdarzeń wywołanych siłą wyższą.

3. Do zdarzeń wywołanych siłą wyższą zalicza się: ogłoszenie w rejonie realizacji zamówienia stanu wojennego, stanu klęski żywiołowej, strajków oraz zaistnienie zdarzeń losowych takich jak np. pożar, powódź, uderzenie pioruna, itp.

IV. Zapłata wynagrodzenia

1. W przypadku, gdy w potwierdzeniu przewidziana jest zaliczka lub zadatek na rzecz Alucrom, wpłacona przez Zamawiającego kwota podlega zaliczeniu na poczet ceny. W przypadku rozwiązania umowy lud odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron, zaliczka podlega zwrotowi wg jej nominalnej wartości, zaś w przypadku zadatku zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy (art.394 k.c.).  

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie zaliczki lub zadatku, Alucrom ma prawo do przesunięcia terminu dostawy polakierowanych detali  aż do czasu uzyskania potwierdzenia z banku Alucrom wpływu zaliczki/zadatku.

3. Alucrom zobowiązuje się do wystawienia faktury w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu WZ albo w ostatnim dniu miesiąca, w którym wystawiono dokument WZ, w zależności która data  przypada wcześniej, chyba że Strony ustaliły inaczej.

4. Termin płatności faktury ustalany jest indywidualnie w ofercie i potwierdzany w potwierdzeniu zamówienia. Początek terminu liczony jest od dnia następującego po dniu sprzedaży.

5. Za opóźnienie w zapłacie będą naliczane odsetki umowne w wysokości odsetek ustawowych.

6. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty ceny za towar bądź za jego część.

V. Odpowiedzialność

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części, Strona z przyczyny której nastąpiło odstąpienie, zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 20% wartości zamówienia, którego dotyczy odstąpienie.

2. Alucrom zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne.

3. Alucrom nie ponosi odpowiedzialności za szkody następcze lub pośrednie, w tym utracone korzyści.

4. Wszelka odpowiedzialność Alucrom z jakiegokolwiek tytułu, do którego mają zastosowanie niniejsze OWS, nie może przekroczyć 100% wartości netto faktury. Powyższe dotyczy również kar umownych.

VI. Rozwiązanie umowy

1. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać umowę na mocy porozumienia.

2. Alucrom może natychmiast odstąpić od umowy (bez uprzedzenia) bez wyznaczania terminu w przypadku:

a) braku zapłaty zaliczki/zadatku, o ile jest ona/on przewidziana/y w okresie dłuższym niż 1 miesiąc od ustalonej daty,

b) niedostarczenia przez Zamawiającego niezbędnych danych do wykonania przedmiotu umowy,  

c) nieodebrania detali w okresie 2 miesięcy od oznaczonej daty odbioru,

d) nie zapłacenia w okresie dłuższym niż 1 miesiąc należności za wcześniej dostarczoną partię detali lub za detale dostarczone na mocy odrębnej umowy między Stronami,

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w wykonaniu usługi lakierniczej, trwającej dłużej niż 1 miesiąc i powstałej z przyczyn zawinionych przez Alucrom, jeżeli termin dostawy był pisemnie uzgodniony pomiędzy stronami i jego dotrzymanie, zagwarantowane przez Alucrom, zgodnie z pkt II.1 OWS.

4. Strona odstępująca od umowy informuje drugą Stronę, o odstąpieniu od umowy, w formie pisemnej.

VII. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku rozbieżności między niniejszymi OWS a treścią potwierdzenia przez Alucrom, pierwszeństwo mają warunki podane w potwierdzeniu zamówienia.

2. Jeżeli poszczególne postanowienia OWS stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień OWS.

3. Ewentualne spory, mogące powstać w wyniku realizacji umowy zawartej na podstawie niniejszych OWS, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Alucrom Sp. z o.o.

4. W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.